NEDEĽNÁ LIGA BOXU (NLB) dočasne pozastavená !!!


Od nedele 02.09.2018 v čase od 16:00 do 18:00 hod. bude až do odvolania Underground Box Club Bratislava, Slovakia (ďalej "UGBC") usporadúvať pravidelne NEDEĽNÚ LIGU BOXU (ďalej "NLB"), na ktorú pozývame všetky domáce aj zahraničné box kluby, ale aj jednotlivcov bez klubového zázemia, jednoducho všetkých ako amatérskych tak profi boxerov.

From Sunday 02.09.2018 from 16 00 till 18 00 O'clock will be Underground box club (further as "UGBC") organizing on regular basis (every Sunday) SUNDAY BOXING LEAGUE (further as SBL") and for that purpose we are inviting every national as well as every foreign boxing club to participate.

2018.09.02 Szombattól 16 és 18 óra között lesz a mi számunkról - Underground Box club (UGBC) rendszeresen rendezve a Vasárnapi Box Bajnokságot (VBB), amelyre minden hazai es külföldi box klubot szerettetel meghívjuk.

Slovakia
Slovakia

Cieľom týchto neoficiálnych no organizovaných boxerských turnajov je:
- vytvorenie priestoru pre priateľské zápasy na klubovej úrovni,
- spoznanie nových trendov v boxe a trénerských praktík,
- nadviazanie kontaktov v boxerskej komunite, ukázať, že aj boxeri môžu mať ľudské priateľské vzťahy na základoch slušnosti, vzájomnej úcty a rešpektu,
- dať priestor ringovým ale aj neringovým boxerom okúsiť svoje možnosti, kde samotné zápasy nebudú obmedzované v sile úderov súťažiacich. Jednoducho pôjde o riadny poctivý box.

ŠTARTOVNÉ / BOXER : 5

VSTUPNÉ : 2

Turnaje bude rozhodovať autor tejto skvelej myšlienky box tréner UGBC Marian Malík. Výsledky zápasov nebudú oficiálne, no budú zverejňované a pre trénerov aj boxujúcich budú mať cenu zlata, nakoľko budú slúžiť na štatistiku, ale hlavne ako pomocný ukazovateľ odstraňovania chýb boxerov.

▼▼▼ #OCENENIE_NAJLEPŠÍ_BOXER_NLB ▼▼▼
Boxer ktorý počas celého roka t.j. od NED 02.09.2018 do NED 25.08.2019 VYHRÁ NAJVIAC ZÁPASOV, získa okrem diplomu a poháru aj putovný víťazný opasok "UGBC - CHAMPION NLB"

▼▼▼                                                       !!!!!! #PODMIENKY_PRIHLÁSENIA !!!!!!!  ▼▼▼
Podmienkou účasti na NLB je povinné nahlásenie boxujúceho záujemcu vždy najneskôr do štvrtka pred nedeľou a to výlučne len a len písomnou formou na náš klubový mail udgbc@outlook.sk
- meno a priezvisko boxera + tel.
(mladší 18.rokov meno a priezvisko aspoň jedného rodiča + tel. + súhlas s účasťou na box turnaji NLB podpísaný jedným z rodičov)
- mesto a štát z ktorého pochádza,
- vek,
- váha,
- celý názov box klubu,
- meno a priezvisko trénera + tel.
Po prijatí prihlášky bude záujemca spätne v čo najkratšom čase informovaný o dostupnosti možného súpera v jeho kategórii

Pred vstupom do ringu každý boxer dostane k podpísaniu Záväzné čestné prehlásenie o svojom pre zápas vyhovujúcom zdravotnom stave a dobrovoľnom vstupe do zápasu. Bez tohto prehlásenia nebude boxer do zápasov pustený !!!! ----------------------------------
Všetky vyššie uvedené požadované a záujemcom o turnaje poskytnuté údaje budú v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady o ochrane osobných údajov (GDPR) ods. 6 (1) odseku, bodu a), ďalej na základe nariadenia článku 7 použité len pre účely UGBC NLB s čím súhlas potvrdíte odoslaním daných údajov na náš email. Podľa článku 7 ods. 3 GDPR môžete kedykoľvek zmeniť tento súhlas a to zaslaním odvolania súhlasu na náš email udgbc@outlook.sk

▼▼▼                                                  !!!!!! #DÔLEŽITÉ_UPOZORNENIE !!!!!!! ▼▼▼                                                      
Boxujúci záujemca ktorý sa nenahlási podľa pravidiel do štvrtka pred nedeľou, ktorej by sa chcel zúčastniť v turnajoch, alebo nenahlási všetky požadované údaje, pochybí v nich alebo uvedie nepravdivé skutočnosti, nebude môcť v danú nedeľu boxovať a to bez výnimky !!!! Turnajov NLB sa nesmie zúčastniť vopred nenahlásený boxer a to ani zastupujúci !!!

English
English

The aim of these non-oficial but organized boxing events is to:
- create space for boxing matches on a club level
- to meet new trends in boxing and training practise
- to gain contacts in the boxing community, and to show, that boxers also can have friendly relations established on decency, reciprocal grace and respect
to create space for guys whose aim is to compete in the ring or for those who would like to show their skills, and these matches won't be restricted in the manner of punching power, it will simply be real fair boxing.

START / BOXER FEE: 5

ENTRANCE : 2

As referee on this tournament will be the author of this idea the trainer of UGBC Mr. Marian Malik. The results of these matches won't be official, but they will be made public and for trainers as well as for those who will box will have significant importance, because they will show where are the weak points of that specific boxer and they will be useful for statistics purposes.

--------The Award of the best boxer of SBL Tournament--------
Boxer who from the start of the tournament, that is from 02.09:2018 until 25.08.2019 will win most fights will be awarded as the best boxer of SBL and will win not only diploma and cup, but also UGBC belt for the Champion of SBL.

!!!!! Terms of Registration !!!!!
To successfuly compete at SBL the boxer has to be obligatory registered until Thursday before Sunday and only in written form on our email adress : udgbc@outlook.sk
First name and Surname of boxer - plus his telephone number
(in case the boxer is younger than 18 years there is need to be given contact on his Parents plus telephone number on them)
Age
Weight
The Whole name of the boxing club
First name and Surname of his Trainer - plus telephone number
---------------------------------
After accepting application from our side will the boxer as soon as possible be contacted and informed about his possible opponent

Before entering the ring, each boxer will receive a binding affirmation of his / her match for the match and the voluntary entry into the match. Without this statement the boxer will not be allowed to play !!!!

All the above mentioned data which will be made accessible to our club from the side of that concrete boxer will be used in conformity with the General Data Protection Regulation (par. 6 ods. 1 a) as well as based on the article 7 of GDPR only for the purpose of UGBC SBL and with that you express your approval and consent by sending your data to our email adress.
According to article 7 par. 3 GDPR you can at any time change your approval by sending us your withdrawal with using your data at our email udgbc@outlook.sk

!!!!!! Important Warning !!!!
Those interested in boxing league, who won't send us his application until Thursday before Sunday, during which he would like to compete on tournament, or who won't send his whole data, makes intentionally some mistake in his data or will send us unreal data will not have the possibility of participating at our tournament !. Tournament SBL is not open for thos who won't send us his application as well as for those who represent them!

Hungary
Hungary

Ezeknek a nem oficiális de organizált box versenyeknek az a céljuk, hogy:                                    - teremtsünk teret a barátságos box mérközésekre a klubi szinten,
- megismerjük uj trendeket a boxban és a box - edzöi praxisban
- egymás között szerezzünk kontaktusolat a box közzösség között es mutassuk, hogy az ökölvívók között lehetnek jó kapcsolatok a tisztesség, becsület és respekt alapján
- teret adni a ring ugyanúgy mint a nem-ringes boxolóknak, hogy megmutassák, mi van bennük, mert a mérközések nem lesznek korlatozva ami az ütó eröt érinti. Egyszerüen egy rendes box lesz.

START / BOXER DÍJ: 5

BEJÁRAT : 2

Ezek a versenyek a bírói felügyelet lesznek aki nem más mint Marian Malik, az UGBC edzöje. Az eredmények nem lesznek oficiálisak, de nyilvánossá lesznek téve és az edzöknek és az ökölvívóknak is nagyon fontos lesznek, mert stastisztika szempontból rámutatnak hol vannak jó es hol a gyenge okölvívó oldalai.

A legjobb Ökölvívó kitüntetés
Sz ökölvívó
, aki az egész év allat, szóval 2018 Szeptember 9.tól 2019. 08.25 ig legtöbb mérközést fogja megnyerni, szerezz diplomár, poharat és a UGBC Champion VBB. gyöztesi övét.

A Bejelentkezés feltételei!
A részvétel feltételei a VBB a következök: Kötelezö bejelentkezés A VBB az adott ökölvívó ak, mindig csütortokig a konkrét Vasárnap ellött és csak emailen által - udgbc@outlook.sk
- Név és Vezetéknév az adott ökölvívónak plussz telefonazáma (18 éves aluliaknak legalláb 1 kontaktus a szüleire)
Város és az allám ahonnét származik
-Kor
-Súly
- Az egész box club címe
Az edzö neve és vezetékneve
A bejelentkezés után az érdeklödö a lehetö-legrövidebb idöben informálva lesz a lehetséges opponenséról.

Mielőtt belépne a gyűrűbe, minden boxer megkapja a mérkőzésre vonatkozó mérkőzését és az önként való belépést. E nyilatkozat nélkül a boxer nem játszható le !!!!

Az allábi információk és az adatok az európai General Data Protection Regulation szerint lesznek használva, konkrétN a 6 (1), pont a és a 7 pontja szerint kifejezzetten csak az UGBC céljainak. A 7 (3) GDPR szerint akármikor fellebezheti a jóváhagyást az emailünkre udgbc@outlook.sk
Fontos Figyelmeztetés!
Az érdeklödönek aki nem a szabályok szerint (csütortokig a vasárnap ellött) bejelentkezik nem lesz lehetövé téve hogy a versenyen részt vegyen! A versenyen más képviselö sem vehett részt!

Najnovšie články na našom blogu

Prečítajte si, čo je nové V NEDEĽNEJ LIGE BOXU